Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Juul of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming: Juul
Bezoekadres: Oosterstraat 1a 9981CN Uithuizen Nederland
E-mail: info@shopbyjuul.nl
Telefoonnummer: +31 625002023
KvK-nummer:

Juul is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Juul is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Juul is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Juul, waaronder www.shopbyjuul.nl.

Juul verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Juul opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Juul. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Juul om de overeenkomst uit te voeren. Juul gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Juul altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Juul worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
Voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
Voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer
Voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@shopbyjuul.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: In het geval van de uitvoering van de overeenkomst:

5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een langere termijn met u is overeengekomen of de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke regeling of bepaling; In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen:

7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst; In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte

In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht. Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Juul gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk.

In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Juul tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maakt Juul gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor vragen over de verwerking van de persoonsgegevens met onze boekhouder kunt u zich richten tot info@shopbyjuul.nl.

Het staat Juul vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Juul ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Juul. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Juul. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Juul.